| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak wypełnić PIT-36L

Jak wypełnić PIT-36L

Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i płacą podatek liniowy, wypełniają PIT-36L. Formularz PIT-36L wypełnia podatnik, który rozlicza się samodzielnie. Nie można na nim rozliczać dochodów wspólnie z małżonkiem czy samotnie wychowywanym dzieckiem. Podatnicy wypełniający PIT-36L nie mogą korzystać z wielu ulg i odliczeń. Nie mogą korzystać z prawa do pomniejszania podatku o 1 proc. przekazany na organizacje pożytku publicznego. Przysługuje im jedynie prawo do odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz straty z lat ubiegłych.

Kto może wybrać podatek liniowy
 
Podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą zapłacić 19-proc. podatek. Wybór 19-proc. stawki jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Niestety, żeby skorzystać z tej formy opodatkowania, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Szczegółowo określają je przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przepisów tych wynika, że podatek liniowy mogą wybrać podatnicy uzyskujący dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Aby tak się stało, konieczne jest złożenie oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania. Samo dokonanie wyboru jednak nie wystarczy. Trzeba jeszcze przestrzegać kilku warunków. Jeśli podatnik tego nie zrobi, utraci prawo do korzystania z tej formy opodatkowania.
Stanie się tak, jeśli podatnik, który wybrał podatek liniowy, uzyska z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, a także w formie spółki niemającej osobowości prawnej, przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Konsekwencje będą jednak dużo surowsze niż mogłoby się wydawać. Podatnik nie tylko straci prawo do opodatkowania 19-proc. stawką. Dodatkowo będzie musiał złożyć deklaracje miesięczne o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku oraz wpłacić zaliczki obliczone przy zastosowaniu skali podatkowej. Co więcej, podatnik będzie musiał również zapłacić odsetki za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek. A te mogą okazać się całkiem pokaźne.
Wybór jednolitej 19-procentowej stawki podatku umożliwia art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nim podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 ustawy, wynosi 19 proc. podstawy obliczenia podatku. Nie dotyczy to jednak przypadków określonych w art. 29, 30, 30d i art. 44 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Pamiętaj
Podatnikom korzystającym z 19-procentowej stawki podatku przysługuje jedynie prawo do odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne oraz prawo do odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne. Podatnicy mogą także odliczyć straty z lat ubiegłych.
Pierwszy ze wspomnianych przepisów dotyczy ustalenia stawek zryczałtowanych dla podatników, na których ciąży ograniczony obowiązek podatkowy. Zgodnie z jego treścią, podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Polski przez tych podatników przychodów:
• z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 oraz z odsetek, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) – pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20 proc. przychodu,
• z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20 proc. przychodu,
• z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych – pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 10 proc. przychodów,
• uzyskanych na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej – pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 10 proc. przychodów,
• z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze – pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20 proc. przychodu.
Zasady te stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej, zwanym certyfikatem rezydencji.
W drugim przepisie (art. 30) określone zostały zasady pobierania ryczałtu od uzyskanych na terytorium Polski dochodów (przychodów):
• z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10 proc. wygranej lub nagrody,
• z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 – w wysokości 10 proc. należności,
• z tytułu świadczeń pieniężnych otrzymywanych po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, w związku ze zwolnieniem tych osób ze służby stałej na podstawie odrębnych ustaw, przez okres roku co miesiąc lub za okres roku jednorazowo albo co miesiąc przez okres trzech miesięcy – w wysokości 20 proc. należności,
• z wynagrodzeń za udzielanie pomocy Policji, organom kontroli skarbowej, funkcjonariuszom celnym, Straży Granicznej, Wojskowym Służbom Informacyjnym i Żandarmerii Wojskowej lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, wypłacanych z funduszu operacyjnego – w wysokości 20 proc. wynagrodzenia,
• od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach – w wysokości 75 proc. dochodu,
• od jednorazowych odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia, wypłacanych żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006 (Dz.U. nr 76, poz. 804 i nr 85, poz. 925) – w wysokości 20 proc. przychodu.
Kolejny przepis, czyli art. 30d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi, że jeżeli właściwy organ podatkowy lub właściwy organ kontroli skarbowej określi, na podstawie art. 25, dochód podatnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości niższej) niż zadeklarowana przez podatnika w związku z dokonaniem transakcji, o których mowa w art. 25a, a podatnik nie przedstawi tym organom wymaganej przez te przepisy dokumentacji podatkowej – różnicę między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez te organy opodatkowuje się stawką 50 proc.
Ostatni przepis, to art. 44 ust. 4. Z przepisu tego wynika, że podatek od dochodu związanego z likwidacją działalności (art. 24 ust. 3) ustala się w formie 10-proc. ryczałtu od tego dochodu. Podatek jest płatny w terminie płatności zaliczki za ostatni miesiąc prowadzenia działalności. W tym przypadku podatnik jest obowiązany dołączyć do odpowiedniej deklaracji spis pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków oraz rzeczowych składników majątku związanego z wykonywaną działalnością, a także dzieł sztuki, eksponatów muzealnych i aparatury audiowizualnej, jeżeli wydatki na ich nabycie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, niebędących środkami trwałymi, wycenionych według cen zakupu.
Pamiętaj
Dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym nie łączy się z dochodami m.in. ze stosunku pracy oraz z odpłatnego zbycia papierów wartościowych.
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

iMoto portal zmotoryzowanych

iMoto to nowe rozwiązanie w sferze internetowej, które łączy w sobie szereg funkcji przydatnych dla właścicieli samochodów i motocykli.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »