| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak wypełnić PIT-36

Jak wypełnić PIT-36

Roczne rozliczenia podatku przygotowują nie tylko podatnicy uzyskujący przychody ze stosunku pracy, ale również ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą i opodatkowani są na zasadach ogólnych. To dla nich przeznaczony jest formularz PIT-36.

Jak odliczyć kredyt mieszkaniowy
 
Ulgę z tytułu spłaty odsetek od kredytu mieszkaniowego wykazuje się w części B.1. załącznika PIT/D. Wypełniają ją podatnicy, którzy dokonują odliczeń z tytułu faktycznie poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego bezpośrednio podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Odliczeniu podlega kredyt dotyczący inwestycji związanej z:
budową budynku mieszkalnego albo
wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.
Przepisy zawierają szereg warunków, które należy spełnić, aby skorzystać z odliczenia. Konieczne jest m.in., aby kredyt (pożyczka) został udzielony po dniu 1 stycznia 2002 r. przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek). Z umowy kredytu (pożyczki) powinno wynikać, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w oświadczeniu PIT-2K (składanym w pierwszym roku korzystania z ulgi). Ponadto inwestycja musi dotyczyć budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych znajdujących się na terytorium Polski. Ważne jest, aby inwestycja dotyczyła budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 roku. W przypadku inwestycji związanej z:
budową budynku mieszkalnego albo
nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego
– jej zakończenie musi nastąpić przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę.
Odliczeniu od dochodu podlegają tylko odsetki, które:
zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez uprawniony do tego podmiot,
nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie (chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku),
podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia z tytułu tzw. dużej ulgi budowlanej.
Odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki naliczone za okres począwszy od 1 stycznia 2002 r. i zapłacone od tego dnia. Ulga jest limitowana. Uwzględnić można odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 m powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego dla celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji. W 2005 roku jest to kwota równa 189 000 zł. Wysokość odliczeń dotyczy łącznie obojga małżonków.
Odliczenia ulgi odsetkowej dokonuje się najwcześniej za rok podatkowy, w którym została zakończona dana inwestycja. W zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym podatnik po raz pierwszy dokonuje odliczeń, mogą być odliczone zarówno odsetki zapłacone w danym roku, jak i odsetki naliczone i zapłacone przed rokiem, w którym dana inwestycja została zakończona.
Po wykazaniu przychodów, odliczeń od podatku, odliczeń od dochodu oraz kwot zwiększających podstawę opodatkowania lub zmniejszających stratę podatnik może przystąpić do obliczenia podatku. Podatnicy robią to w części H formularza PIT-36. W tym celu od sumy kwot z poz. 135 i 136 należy odjąć kwoty z poz. 137, 138, 139, 140, 141, 143, 145-146, a następnie dodać sumę kwot z poz. 149 i 150.
Podstawą obliczenia podatku dla podatników rozliczających swoje dochody:
indywidualnie – jest kwota z poz. 159 (po zaokrągleniu do pełnego złotego),
wspólnie z małżonkiem – jest połowa kwoty z poz. 159 (po zaokrągleniu do pełnego złotego),
w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci – jest połowa kwoty z poz. 159 (po zaokrągleniu do pełnego złotego).
Podatek oblicza się według stawek przewidzianych w skali podatkowej, czyli 19, 30 lub 40 proc. w zależności od tego, jak wysoka jest podstawa opodatkowania.
Podatnicy, którzy nie uzyskali dochodów za granicą, obliczają podatek od kwoty wykazanej w poz. 162 stanowiącej podstawę opodatkowania. Tak obliczony podatek podatnicy rozliczający się:
indywidualnie – wpisują w poz. 163 zeznania,
wspólnie z małżonkiem – mnożą przez dwa, a następnie wpisują w poz. 163 zeznania,
w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci – mnożą przez dwa, a następnie wpisują w poz. 163 zeznania.
Podatnicy osiągający dochody z tytułu działalności wykonywanej za granicą, lub ze źródeł przychodów położonych za granicą, do których zgodnie z postanowieniami umów o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, podatek obliczają mnożąc kwotę wykazaną w poz. 162 przez stopę procentową. Tę ostatnią wylicza się dla podatników rozliczających się indywidualnie w ten sposób, że od sumy dochodów wykazanych w poz. 159 i 160 należy obliczyć podatek według skali, a następnie ustalić stopę procentową z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (czyli kwotę podatku obliczonego według skali trzeba podzielić przez sumę kwot wykazanych w poz. 159 i 160, a potem pomnożyć przez 100).
W przypadku podatników rozliczających swoje dochody wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci stopę procentową oblicza się w ten sposób, że od połowy sumy kwot wykazanych w poz. 159, 160 i 161 oblicza się podatek według skali, a następnie ustala stopę procentową z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W tym celu należy kwotę podatku obliczonego według skali podzielić przez połowę sumy kwot z poz. 159, 160 i 161, a następnie pomnożyć przez 100.
Tak obliczony podatek podatnicy rozliczający się indywidualnie wpisują w poz. 163 zeznania, rozliczający się wspólnie z małżonkiem – mnożą przez dwa i wpisują w poz. 163, natomiast rozliczający się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci – mnożą przez dwa i wpisują w poz. 163 PIT-36.
 
 
JAK OBLICZYĆ PODATEK NALEŻNY
Po dokonaniu odliczeń od podatku podatnik przechodzi do obliczenia zobowiązania podatkowego. Podatek należny podatnik wykazuje w poz. 178. Warto zwrócić uwagę, że od 1 stycznia 2006 roku podatek zaokrągla się do pełnego złotego w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Służewska – Woźnicka

adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »