Znajdujesz się: Moja firma » Podatki » Sprzedaż dokonana w trakcie zawieszenia działalności

Sprzedaż dokonana w trakcie zawieszenia działalności

Ostatnia aktualizacja: 2011-02-01
Autor: Anna Potocka
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy

Czy w trakcie zawieszenia działalności można dokonać sprzedaży środka trwałego i wyposażenia (np. komputera)? Czy trzeba w takim przypadku rozliczyć VAT?


Każdy przedsiębiorca, w sytuacjach określonych przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, może zawiesić prowadzoną działalność gospodarczą na okres od jednego do 24 miesięcy. W tym czasie zasadniczo nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przysługuje mu natomiast prawo m.in. do:

1) wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,

2) przyjmowania należności lub regulowania zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia działalności gospodarczej,

3) zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia.

Musi ponadto wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa.

Czynny podatnik VAT, który zawiesił działalność gospodarczą na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, nie ma zasadniczo obowiązku składania deklaracji VAT za te okresy rozliczeniowe, których zawieszenie dotyczy. Zezwala mu na to przepis art. 99 ust. 7a ustawy o VAT. Żaden z przepisów ustawy nie zakazuje natomiast składania deklaracji VAT w okresie zawieszenia działalności z wykazywanymi w nich kwotami podatku naliczonego od ponoszonych w tym okresie kosztów, np. związanych z utrzymaniem siedziby, zapłatą raty leasingowej za samochód.

Powyższe zwolnienie ze składania deklaracji nie dotyczy natomiast:

1) podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE, zgodnie z art. 97 ustawy o VAT,

2) podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

3) podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikiem,

4) okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,

5) okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Z analizy powyższych regulacji wynika zatem, że firma ma prawo do sprzedaży komputera w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej, który stanowi jej środek trwały lub wyposażenie, niezależnie od tego, czy korzysta z prawa do nieskładania deklaracji VAT w okresie zawieszenia, czy nie. W takiej sytuacji firma będzie miała obowiązek opodatkowania i udokumentowania tej transakcji na zasadach ogólnych. Zobowiązana będzie również do złożenia deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym powstanie obowiązek podatkowy od sprzedaży komputera.Strona 1

zamknij oknoNastępny artykuł

Czy złożenie deklaracji po terminie uprawnia do odliczenia VAT