Znajdujesz się: Moja firma » Podatki » Czy karę umowną za opóźnienie wykonania usługi można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

Czy karę umowną za opóźnienie wykonania usługi można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

Ostatnia aktualizacja: 2010-06-07
Autor: Paweł Huczko
Źródło: Monitor Księgowego

Jesteśmy firmą remontowo-budowlaną. Jeden z inwestorów przy zapłacie faktury za usługi potrącił nam karę umowną za nieterminowe wykonanie robót. Opóźnienie to powstało z winy dostawcy materiałów, które miały być zainstalowane dla tego inwestora. Czy i kiedy taką karę mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Jeżeli tak, to proszę o schemat ewidencji.


rada

Tak, mogą Państwo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu taką karę umowną za niezawinione przez siebie opóźnienie w wykonaniu usługi. Organy podatkowe z reguły na to pozwalają. Trzeba jednak wiedzieć, że niektóre orzeczenia sądów administracyjnych świadczą niestety o odmiennej interpretacji art. 16 ust. 1 pkt 22 updop.

uzasadnienie

Kara umowna to sposób zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Ma ona na celu ułatwienie w dochodzeniu naprawienia ewentualnej szkody. Kwestie prawne dotyczące nakładania kar umownych regulują art. 483-485 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tymi przepisami kara umowna jest rodzajem sankcji cywilnoprawnej zastrzeżonej w umowie na wypadek szkód powstałych w wyniku niewłaściwego wykonania umowy. W przypadku zastrzeżenia kary umownej naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego następuje przez zapłatę określonej sumy.

Kara umowna jako koszt

W przepisach podatku dochodowego niektóre kary umowne zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Nie są mianowicie kosztem kary umowne z tytułu:

• wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług, oraz

• zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad, albo

• zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług (art. 16 ust. 1 pkt 22 updop).

Kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania usługi lub dostawy nie została wymieniona jako jedna z kategorii kar umownych wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów. Tym samym wydatki ponoszone w związku z zapłatą kary umownej za nieterminową realizację dostawy lub usługi można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Także organy podatkowe podzielają stanowisko, że kara umowna za opóźnienie wykonania usługi lub dostawy może być kosztem podatkowym.

Kontrowersyjna interpretacja NSA

Niestety, sądy administracyjne uważają czasem inaczej. Przykładem jest wyrok NSA z 15 maja 2008 r. (sygn. akt II FSK 463/07). W powołanym wyroku NSA, analizując art. 16 ust. 1 pkt 22 updop, stwierdził bowiem, że:

(...) nie tylko pojęcie „odszkodowania”, ale również zwrot „kar umownych” odnosi się zarówno do:

- wad dostarczonych towarów, jak też

- zwłoki w wykonaniu usługi.

Dlatego też, dokonując wykładni językowej omawianej regulacji, należy stwierdzić, że nie należy uważać za koszty uzyskania przychodów także kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu usługi.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonym w tym wyroku celem ustawodawcy było wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wszelkich „rekompensat”, których podstawą wypłacania było udowodnione zawinienie przez kontrahenta umowy.Strona 1

zamknij oknoNastępny artykuł

Zaliczka, a odliczenie podatku VAT