| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Podatki > Kto powinien skorygować datę sprzedaży na fakturze VAT

Kto powinien skorygować datę sprzedaży na fakturze VAT

Dostaliśmy fakturę ze złą datą sprzedaży. Dostawca chce wystawić fakturę korygującą zmieniającą jedynie złą datę sprzedaży. Czy fakturą korygującą dostawca może skorygować jedynie wartości liczbowe, czy też dopuszczalne jest, by w tej formie zmienić np. datę sprzedaży, zły NIP itp.? Czy obowiązuje zasada – kto pierwszy zauważy błąd (dostawca czy odbiorca), ten wystawia fakturę bądź notę korygującą?


RADA

Firma powinna zaakceptować proponowaną przez sprzedawcę formę korekty błędnej daty sprzedaży fakturą korygującą. Można nią korygować wszelkie dane wskazane na fakturze pierwotnej.

17,91 złPodatki 2014 - Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2014

UZASADNIENIE

Jeśli po wystawieniu faktury VAT dokumentującej sprzedaż nastąpią zdarzenia mające wpływ na treść tej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera jakiekolwiek błędy, można ją skorygować poprzez wystawienie:

• faktury korygującej przez wystawcę faktury pierwotnej lub

• noty korygującej przez nabywcę towaru lub usługi.

Nie oznacza to jednak, że można je dowolnie (zamiennie) stosować w każdej sytuacji. Ustawodawca przewidział możliwość korekty faktury VAT notą korygującą w zdecydowanie mniejszym zakresie niż fakturą korygującą, co oznacza, że nota może być wystawiona tylko w ściśle określonych sytuacjach (szczegóły w dalszej części opracowania). Decydujący wpływ na sposób dokonania korekty faktury VAT ma rodzaj korygowanych w niej danych. Przedstawiona w pytaniu zasada, polegająca na tym, że korekty faktury dokonuje ten z uczestników transakcji, który pierwszy zauważy błąd, nie znajduje potwierdzenia w regulacjach prawnych.

Z rozporządzenia w sprawie faktur wynika, że faktury korygujące mogą być wystawiane w następujących sytuacjach:

• udzielenia rabatu po wystawieniu faktury pierwotnej,

• zwrotu sprzedawcy towarów lub zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT,

• zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat podlegających opodatkowaniu,

• podwyższenia ceny po wystawieniu faktury pierwotnej,

• stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Z powyższego wynika, że fakturą korygującą można skorygować każdą pozycję w fakturze VAT, nawet jeśli nie wiąże się to ze zmianą wartości liczbowych podanych na fakturze. Przepisy nie czynią w tym zakresie żadnego ograniczenia. Dotyczy to również pomyłki w dacie sprzedaży wskazanej w fakturze pierwotnej.

Treść faktury korygującej zależy od tego, w jakiej sytuacji jest ona wystawiana. Jeżeli korekta nie ma wpływu na wysokość kwot wykazanych w fakturze pierwotnej, faktura korygująca powinna zawierać następujące dane:

• nazwę sprzedawcy i nabywcy, ich adresy oraz numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy - z faktury pierwotnej,

• numer kolejny, datę jej wystawienia, oznaczenie „KOREKTA” lub „Faktura korygująca VAT” oraz numer faktury pierwotnej i datę jej wystawienia,

• elementy faktury będące przedmiotem korekty w pierwotnej (omyłkowej) formie oraz wskazanie prawidłowej treści po korekcie,

• nazwę towaru lub usługi, miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług, cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto).

PRZYKŁAD

Załóżmy, że w sytuacji przedstawionej w pytaniu sprzedawca wykazał błędnie na fakturze VAT datę sprzedaży, wskazując dzień 3 lutego zamiast 28 stycznia. Faktura dokumentująca tę sprzedaż została wystawiona z datą 9 lutego 2010 r. Pomyłka będzie korygowana fakturą korygującą wystawioną przez sprzedawcę. W treści faktury korygującej wystawca powinien podać następującą informację:

Przedmiotem korekty jest data sprzedaży towaru:

było - 3.02.2010 r.,

powinno być - 28.01.2010 r.

Rozporządzenie w sprawie faktur dopuszcza również możliwość korygowania faktur VAT notami korygującymi wystawianymi przez nabywcę. Jednak zakres takiej korekty jest znacznie ograniczony w porównaniu z fakturami korygującymi VAT. Notą można skorygować wyłącznie pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się ze sprzedawcą lub nabywcą albo oznaczeniem towaru lub usługi (§ 15 rozporządzenia). Z zakresu możliwości korygowania notą korygującą zostały wyłączone pomyłki w pozycjach faktury określonych w § 5 ust. 1 pkt 6-12 ustawy o VAT, czyli te, które dotyczą m.in.: jednostki miary, ilości, wartości, stawki VAT. Można nią korygować w zasadzie nieistotne pomyłki niemające wpływu na wartość sprzedaży czy kwotę należnego VAT. Nota korygująca wystawiona zgodnie z regułami określonymi w powołanym przepisie traktowana jest tak samo jak faktura korygująca i podobnie jak ona powinna zawierać:

• numer kolejny i datę jej wystawienia,

• oznaczenie „NOTA KORYGUJĄCA”,

• nazwę wystawcy noty i wystawcy faktury albo faktury korygującej oraz ich adresy i numery identyfikacji podatkowej,

• numer faktury korygowanej i datę jej wystawienia,

• wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Z przytoczonych regulacji wynika, że zasadniczo przepisy dopuszczają również możliwość skorygowania notą korygującą daty sprzedaży. Data sprzedaży to element faktury wymieniony w przepisie § 5 ust. 1 pkt 4, czyli jest poza zakresem wyłączenia korygowania z zastosowaniem noty korygującej. Warto jednak rozważyć zasadność tej korekty notą wystawioną przez nabywcę ze względu na fakt, że zmiana daty sprzedaży w wielu przypadkach może spowodować zmianę momentu powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy. Natomiast u nabywcy zmiana daty sprzedaży w zasadzie nie dyskwalifikuje pierwotnej faktury jako dokumentu uprawniającego do odliczenia z niej VAT w dacie jej otrzymania.

PRZYKŁAD

Towar został sprzedany 20 stycznia. Jednak na fakturze wystawionej 3 lutego wpisano jako datę sprzedaży również 3 lutego. Nabywca towaru wystawił notę korygującą i skorygował nią datę sprzedaży z 3 lutego na 20 stycznia 2010 r. Ponieważ faktura została wystawiona w terminie dłuższym niż siedem dni od skorygowanej daty sprzedaży, moment obowiązku podatkowego u sprzedawcy będzie wyznaczał siódmy dzień od dnia dostawy towaru. W rezultacie korekta ta wpłynie na przesunięcie obowiązku podatkowego u sprzedawcy z lutego na styczeń.

Wprawdzie każda nota korygująca, aby mogła być skuteczna, musi być zaakceptowana przez sprzedawcę, w wyniku czego potwierdza on zasadność jej wystawienia i jednocześnie przyjmuje do wiadomości wprowadzone nią zmiany, wydaje się jednak, że nabywca powinien mieć ograniczone uprawnienia do kształtowania w dowolny sposób momentu powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy. Z tego powodu zaproponowany przez sprzedawcę sposób korekty daty sprzedaży w formie faktury korygującej jest zdecydowanie dla wystawcy faktury bezpieczniejszy. Można nią korygować wszelkie błędy w jakiejkolwiek pozycji faktury, niezależnie od tego, czy dotyczą one wartości liczbowych czy innych informacji wskazanych na fakturze pierwotnej.

• § 13-15 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 212, poz. 1337; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 222, poz. 1760

Anna Potocka

ekspert w zakresie VAT

POLECANE ARTYKUŁY

TERMINARZ

WRZ02
TydzieńPWŚCPSN
361234567
37891011121314
3815161718192021
3922232425262728
4029300102030405

Narzędzia przedsiębiorcy

Eksperci infor.pl

Portal Procesowy

Wydawcą portalu jest kancelaria Wardyński i Wspólnicy.

Zostań ekspertem Infor.pl »