| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Podatki > Czy należy sporządzać dokumentację podatkową transakcji pomiędzy firmami ojca i syna

Czy należy sporządzać dokumentację podatkową transakcji pomiędzy firmami ojca i syna

Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów. Odrębną działalność prowadzi również mój syn. Dodatkowo pomagam synowi w prowadzeniu działalności gospodarczej jako osoba współpracująca w firmie syna. Nasze firmy dokonują między sobą transakcji dotyczących sprzedaży i zakupu towarów. Czy w takim przypadku istnieje obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej, obejmującej transakcje między naszymi firmami?


RADA

Indywidualne firmy ojca i syna należy uznać za podmioty powiązane rodzinnie. Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji między nimi powstanie jednak wtedy, gdy łączna kwota wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 50 000 euro. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Firmy powiązane, w tym firmy powiązane rodzinnie, mają obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej zawieranych między sobą transakcji, przy spełnieniu warunków określonych w art. 25 i 25a updof. Powiązania między podmiotami krajowymi zachodzą, gdy:

1) podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego;

PRZYKŁAD

Pan Kowalski jest jednocześnie wspólnikiem w spółce jawnej i cywilnej. Spółki te dokonują między sobą sprzedaży i zakupów towarów. Spółki te należy uznać za podmioty powiązane.

2) te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów (art. 25 ust. 4 updof).

Powyższe regulacje mają zastosowanie również do powiązań o charakterze rodzinnym (art. 25 ust. 5 updof). Za powiązania rodzinne updof uznaje małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia (art. 25 ust. 6 updof). Z powiązaniem o charakterze rodzinnym mamy do czynienia w przypadku przedstawionym w pytaniu. Indywidualne firmy ojca i syna należy uznać za podmioty powiązane rodzinnie. Jak podkreślał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 30 czerwca 2009 r., nr ITPB1/415-330a/09/WM:

Podmioty powiązane rodzinnie, zawierając umowy między sobą, powinny mieć na uwadze treść przepisów art. 25 i 25a updof, dotyczących transakcji między podmiotami powiązanymi.

Występowanie powiązań rodzinnych między podmiotami gospodarczymi nie jest jednak jedyną przesłanką dla obowiązkowego sporządzenia dokumentacji podatkowej. Obowiązek ten zależy również od wartości dokonywanych w roku podatkowym transakcji. Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej obejmuje bowiem transakcje między podmiotami powiązanymi (również rodzinnie), w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:

1) 30 000 euro - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo

2) 50 000 euro - w pozostałych przypadkach (art. 25a ust. 2 updof).

Wartości wyrażone w euro przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w którym została zawarta dokumentowana transakcja (art. 25a ust. 5 updof).

Ustawodawca nie określił urzędowego wzoru dokumentacji podatkowej. Wskazał jedynie, co powinna ona zawierać. W myśl art. 25a ust. 1 updof powinna ona obejmować:

1) określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko) - ten element dokumentacji nazywany jest również analizą funkcji poszczególnych podmiotów transakcji. Analiza powinna określać przede wszystkim:

• który z podmiotów ponosi większe ryzyko, np. ryzyko kursowe,

• jaką odpowiedzialność ponoszą strony transakcji,

• jaką funkcję podmioty pełnią w transakcji, np. magazynowanie i dostawa towaru,

• jaki jest rozmiar zaangażowanych środków (dóbr materialnych i niematerialnych) podmiotów;

2) określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty - chodzi tu o koszty przewidywane, a nie rzeczywiście poniesione. Obejmują one koszty bezpośrednie, tj. cenę wyrobu, ale i koszty pośrednie, które mogą mieć wpływ na jednostkową cenę. Przykładowymi kosztami, które powinny znaleźć się w dokumentacji, są:

• cena towaru,

• koszt magazynowania i dostawy,

• opłaty celne;

3) metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji - chodzi tu o wskazanie przez podatnika metody, na jakiej opiera on kalkulację swojego zysku z transakcji. Przepisy updof nie zobowiązują do wyboru określonej metody kalkulacji zysków. Jednak najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie jednej z metod używanych przez organy podatkowe, określonych w rozporządzeniu z 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz.U. Nr 160, poz. 1267). Wynika to z faktu, że w razie kontroli organy użyją jednej z metod wskazanych w tym rozporządzeniu. Dokumentacja wybranej metody powinna wskazywać na takie elementy, jak: formuła liczenia marży transakcyjnej, określenie wysokości marży, wskazanie przyczyn wpływających na zmianę ceny, np. zmiana kursów walutowych;

4) określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - element ten powinien znaleźć się w dokumentacji, tylko jeśli przyjęta strategia miała wpływ na wysokość ceny transakcyjnej. Strategia taka może polegać np. na stosowaniu promocyjnych cen w celu wejścia na rynek, czasowym obniżeniu zysków w zamian za wyższe zyski długoterminowe;

5) wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji zostały uwzględnione te inne czynniki. Do czynników takich można zaliczyć:

• wielkość, położenie i specyfikę danego rynku,

• poziom podaży i popytu danych dóbr,

• okres, w jakim realizowana jest transakcja,

• terminowość realizacji transakcji,

• zabezpieczenia realizacji transakcji,

• ewentualne ograniczenia prawne na rynku (np. ceny regulowane, urzędowe),

• ryzyko prowadzenia działalności na danym rynku,

• długoterminowość i stabilność współpracy,

• inflację;

6) określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym. Chodzi tu o oczekiwane korzyści ze świadczenia usług, do których można zaliczyć m.in.:

• usługi reklamowe,

• usługi marketingowe,

• udostępnianie wiedzy naukowej, licencji, know-how, prac badawczych.

Sporządzana dokumentacja podatkowa transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi powinna być przedłożona organom kontroli skarbowej na ich żądanie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia jej żądania (art. 25a ust. 4 updof). Zaletą prowadzenia prawidłowej dokumentacji transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi jest zmniejszenie ryzyka oszacowania dochodu przez organy podatkowe. W ten sposób podatnik unika zastosowania sankcyjnej 50% stawki podatku, jaką opodatkowany jest dochód oszacowany przez organy podatkowe, w części wyższej od dochodu zadeklarowanego przez podatnika (art. 30d updof).

• art. 25, 25a i 30d ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1541

Michał Gawryjołek

konsultant podatkowy

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Monitor Księgowego

Zdjęcia


CIT 2018. Komentarz (książka)299.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Fabryka Motywacji

Szkolenia, rekrutacja, coaching i mentoring, doradztwo HR, doradztwo biznesowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK