| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Nieruchomości > Spółdzielnia mieszkaniowa > Konsekwencje likwidacji spółdzielni

Konsekwencje likwidacji spółdzielni

Jednym ze sposobów ustania bytu prawnego spółdzielni jest jej likwidacja. Jej skutkiem może być istotna zmiana przysługującym nam praw do lokali.

Kiedy likwidacja?

Spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji w następujących przypadkach:
po upływie czasu na który ją utworzono (jeżeli na przykład powołano ją tylko dla celów realizacji budynku wielomieszkaniowego czy osiedla domów jednorodzinnych),
na skutek zmniejszenia się liczby członków poniżej ustalonej w statucie lub w ustawie (minimum to 10 osób fizycznych), jeżeli w ciągu jednego roku liczba członków nie zostanie zwiększona do niezbędnego minimum,
w wyniku zgodnych uchwał walnego zgromadzenia podjętych większością ¾ głosów na dwóch kolejno po sobie następujących zebraniach walnego zgromadzenia (w odstępie 2 tygodni).

Zobacz także: Upadłość spółdzielni

99,00 złPrzegląd konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku

Ponadto, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, może podjąć uchwałę o postawieniu spółdzielni w stan likwidacji, jeżeli:
• działalność spółdzielni wykazuje rażące i uporczywe naruszenia prawa lub postanowień statutu,
• spółdzielnia została zarejestrowana z naruszeniem prawa,
• spółdzielnia co najmniej od roku nie prowadzi działalności gospodarczej.

Spółdzielnia może zaskarżyć uchwałę związku rewizyjnego do sądu w ciągu sześciu tygodni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem. W razie niezaskarżenia uchwały w ustawowym terminie (czy też uprawomocnienia się orzeczenia oddalającego powództwo albo umarzającego postępowanie w sprawie z odwołania spółdzielni), związek rewizyjny zgłasza do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o otwarcie likwidacji, wyznaczając jednocześnie likwidatora.

Skutki likwidacji dla spółdzielczych praw do lokali

Z chwilą zakończenia likwidacji spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności lokalu lub we własność domu jednorodzinnego, chyba że w toku likwidacji nabywcą budynku albo udziału w budynku została inna spółdzielnia mieszkaniowa – wtedy przysługuje nam roszczenie o przyjęcie do tej spółdzielni.

W przypadku mieszkań lokatorskich, jeżeli w toku likwidacji spółdzielni nabywcą budynku albo udziału w budynku nie została inna spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przekształca się w prawo najmu podlegające przepisom Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Podział majątku zlikwidowanej spółdzielni

Członkowie spółdzielni na ostatnim walnym zgromadzeniu decydują o podziale pozostałego majątku spółdzielni oraz pokryciu kosztów postępowania likwidacyjnego. W pierwszej kolejności powinni oni wolne środki przeznaczyć na fundusze remontowe i inne powstałych wspólnot mieszkaniowych.

Jeżeli członkowie spółdzielni nie zdecydują inaczej, likwidator przekaże pozostały majątek nieodpłatnie na cele spółdzielcze lub społeczne.

Zobacz też serwis: Nieruchomości

avatar

2013-06-28 14:41 Zgłoś

mój zakład zlikwidowali i nikt się nie przejmował interesują mnie mniejsze opłaty za czynsz

avatar

2013-04-07 23:22 Zgłoś

Strona Społeczna Okrągłego StołuKraków 24 marca 2013r.Mieszkaniowego w KrakowieKrakowskieStowarzyszenie CzłonkówSpółdzielni Mieszkaniowych31-564 Kraków Aleja Pokoju 26/102 KRS 0000250495Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pani Ewa KOPACZ,00-902 Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8.STANOWISKOStrony Społecznej Okrągłego Stołu Mieszkaniowego w Krakowie z dnia 20 marca 2013r.w sprawie określenia zapisów projektów ustaw spółdzielczych, które naruszają fundamentalne zasady funkcjonowania spółdzielni oraz propozycje zapisów, które należy wprowadzić lub wyeliminować.1) Niemożliwe do zaakceptowania przez środowisko spółdzielcze są następujące rozwiązania:- likwidacja Kongresu Spółdzielczości;- wprowadzenie komisji nadzoru lustracyjnego zawartą w druku 515;- ustawowego ograniczenia wysokości wpisowego;- wydłużenia okresu przedawnienia roszczeń o zwrot wkładów, udziałów oraz udziałów z nadwyżki bilansowej z trzech do dziesięciu lat;- ustalenia możliwości zwoływania zebrań przedstawicieli dopiero, gdy liczba członków przekroczy 500 osób;- pozbawienia pracowników spółdzielni możliwości wchodzenia do rady nadzorczej;- ograniczenia kadencji rady nadzorczej do 3 lat oraz możliwość zasiadania w radzie tylko przez dwie kadencje;- przyznania uprawnień członkom spółdzielni, w której jest mniej niż 100 członków, bezpośredniej kontroli ksiąg i dokumentów spółdzielni;- pozbawienia członków rady i zarządu spółdzielni możliwości wyboru do organów związku spółdzielczego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona oraz organów Krajowej Rady Spółdzielczej;- pozbawienia spółdzielni zaliczania w koszty oprocentowania wkładów pieniężnych;- pozbawienia związków rewizyjnych możliwości prowadzenia lustracji, zwłaszcza, że proponowane rozwiązanie zawodowych lustratorów o nieuregulowanym statusie, działających poza związkami rewizyjnymi nie gwarantuje większej ochrony interesów spółdzielni i ich członków;- ograniczenia praw bycia delegatem na zjazd związku członków zarządu i rady nadzorczej;- rozszerzenia zakresu penalizacji członków zarządu spółdzielni;- podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie w sprawach nie objętych porządkiem obrad;- wprowadzenia obowiązku utworzenia w każdej spółdzielni, niezależnie od liczby członków, strony internetowej;- utracenia mandatu członka rady nadzorczej w przypadku, gdy członek nie odbędzie obowiązkowego szkolenia w ciągu 6 miesięcy od dnia wyboru;- wyłączenia z ustawowego obowiązku poddawania się spółdzielni lustracji, gdy liczy 10-członków a spółdzielni mieszkaniowych 30-członków;- ograniczenia Krajowej Radzie Spółdzielczej możliwości prowadzenia działalności politycznej;- narzucenia związkom rewizyjnym i Krajowej Radzie Spółdzielczej stosowania przepisów części ogólnej dotyczących spółdzielni, np. konieczność organizowania raz w roku zjazdu związku.2) Zmiany które należy wprowadzić do proponowanych projektów ustawy o spółdzielniach:- utrzymanie zasady, że członkiem związku o zasięgu krajowym może być związek o zasięgu wojewódzkim;- uprawnienia lustracyjne nadaje związkowi Krajowa Rada Spółdzielcza, po stwierdzeniu, że związek spełnia warunki określone przez Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej;- wyeliminowanie prawa uczestnictwa każdego członka spółdzielni mieszkaniowych w innych częściach walnego zgromadzenia;- wyeliminowanie przepisu upoważniającego walne zgromadzenie do podejmowania uchwał o wyborze i odwołaniu prezesa spółdzielni.Wybór i odwołanie prezesa zarządu oraz kadencję jego trwania powinien regulować statut;- wyeliminowanie przepisu wprowadzającego zasadę ”automatycznego” odwołania prezesa i członków zarządu w przypadku nieudzielenia absolutorium przez walne zgromadzenie;- wyeliminowanie zapisu mówiącego o odwołaniu prezesa lub członka zarządu przez Walne Zgromadzenie z wyjątkiem przypadku nieuzyskania absolutorium.3) Zmiany niezbędne do wprowadzenia w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych:- utrzymać możliwość usuwania członków poprzez wykluczenie lub wykreślenie w sytuacjach określonych w statucie;- utrzymać obowiązek wnoszenia przez członka spółdzielni mieszkaniowej udziału i wpisowego;- wyeliminować przepis, który daje uprawnienie ministrowi do wykonywania zadań Krajowej Rady Spółdzielczej lub związków spółdzielczych; - wyeliminować przepis mówiący, że po ustanowieniu odrębnej własności pierwszego mieszkania powstaje wspólnota mieszkaniowa. - wyeliminować przepis mówiący, że do rozliczeń między wspólnotą mieszkaniową a spółdzielnią stosuje się przepisy o podziale spółdzielni;- wyeliminować zapis ustawy mówiący o przemilczeniu, gdyż w istocie mówi on quasi-zasiedzeniu;- wyeliminować przepis mówiący o tym, że uchwała zarządu lub rady nadzorczej określająca przedmiot odrębnej własności stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej, co oznacza rezygnację z formy aktu notarialnego;- wyeliminować przepis mówiący o wypłacie członkom spółdzielni w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie udziałów członkowskich;- wyeliminować przepis powodujący wygaśniecie mandatu Prezesa spółdzielni po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie;- wyeliminować zapis projektu ustawy o przenoszeniu własności byłych mieszkań zakładowych „za darmo” po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie;- wprowadzić zapis, że statut spółdzielni może postanowić o zastąpieniu walnego zgromadzenia członków zebraniem przedstawicieli. Otrzymują:1 x adresat1 x przewodniczący sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, poseł na Sejm RP pan Grzegorz TOBISZEWSKI, 00-902 Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8,1 x Pani Małgorzata Kidawa – Błońska Poseł na Sejm R.P. - Platforma Obywatelska al. Ujazdowskie 18, 00-478 Warszawa1 x Pan Andrzej Duda poseł na Sejm R.P. - Prawo i Sprawiedliwość1 x Pani Anna Grodzka poseł na Sejm R.P. - Ruch Palikota1 x a/a

avatar

2013-04-07 23:21 Zgłoś

Strona Społeczna Kraków, 20 marca 2013 r.Okrągłego Stołu Mieszkaniowego w Krakowie Graniwid Sikorski zespół nr 3 OSMds. Spółdzielni Mieszkaniowych i oczekujących na mieszkanieposiadaczy książeczek mieszkaniowych31-564 Kraków, Aleja Pokoju 26/102 Rada Miasta Krakowa Plac Ww. Świętych 3/4, Kraków Strona Społeczna Okrągłego Stołu Mieszkaniowego zwraca się o uchwalenie rezolucji kierowanej do Marszałka Sejmu, pani Ewy Kopacz, z następującym przesłaniem: Środowisko spółdzielców mieszkaniowych wysuwa następujące postulaty:1. nie wracać do projektu zmiany Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych, który miał wejść w życie 1 sierpnia 2011roku;2. spółdzielcy nie godzą się aby wprowadzać rozwiązanie prawne prowadzące do likwidacji spółdzielni mieszkaniowych i tworzenia w ich miejsce wspólnot mieszkaniowych;3. wszelkie zmiany statusu prawnego spółdzielczości mieszkaniowej powinny być poprzedzone szeroką konsultacją społeczną.W załączeniu:1. pismo do Marszałka Sejmu z 16 maja 2011 r;2. apel z sierpnia 2012 r;3. pismo do pani Poseł Małgorzaty Kidawy Błońskiej z 11 marca 2013 r. mgr inż. Grzegorz Pioterek Odpowiedzialny za OSMOtrzymują:1 x a/awszyscy radni miasta Krakowa

HITY INFORU

TERMINARZ

LIP31
TydzieńPWŚCPSN
2730123456
2878910111213
2914151617181920
3021222324252627
3128293031010203

Ostatnio na forum

zobacz więcej »

Narzędzia przedsiębiorcy

Eksperci infor.pl

Mariański Group

Grupa nowoczesnych kancelarii prawnych.

Zostań ekspertem Infor.pl »