| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Znaki zakazu

 
Znak B-1
Zakaz ruchu w obu kierunkach.
Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni.
Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych
 
Znak B-2
Zakaz wjazdu.
Oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.
Umieszczona pod znakiem B-2 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych wjeżdżających na wyznaczony na jezdni pas ruchu dla rowerów.
 
Znak B-3
Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych. Oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych; zakaz nie dotyczy motocykli jednośladowych
 
Znak B-3a
Zakaz wjazdu autobusów
 
Znak B-4
Zakaz wjazdu motocykli
 
Znak B-5
Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych.
Oznacza zakaz ruchu:
• samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
• ciągników samochodowych,
• pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
• ciągników rolniczych,
• pojazdów wolnobieżnych.
Określona na znaku B-5 albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa oznacza, że zakaz dotyczy pojazdu (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce.
 
Znak B-6
Zakaz wjazdu ciągników rolniczych.
Oznacza zakaz ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.
 
Znak B-7
Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych z przyczepą (przyczepami); zakaz nie dotyczy pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą.
Określona na znaku B-7 lub na tabliczce umieszczonej pod nim masa dotyczy dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, a w razie ciągnięcia dwóch przyczep - sumy ich mas.
 
Znak B-8
Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych oraz jeźdźców i poganiaczy
 
Znak B-9
Zakaz wjazdu rowerów.
Oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu rowerów.
 
Znak B-10
Zakaz wjazdu motorowerów.
Oznacza zakaz ruchu motorowerów.
 
Znak B-11
Zakaz wjazdu wózków rowerowych.
Oznacza zakaz ruchu rowerów wielośladowych
 
Znak B-12
Zakaz wjazdu wózków ręcznych.
Oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych przeznaczonych do używania na jezdni, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.
 
Znak B-13
Zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwozapalnymi.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne klas 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 lub gazy palne klasy 2 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.
 
Znak B-13a
Zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-31 z literą B, C, D lub E oznaczającą kategorię tunelu lub tabliczka z odpowiednim napisem wskazuje, ze zakaz dotyczy tylko określonych klas lub grup towarów niebezpiecznych lub określonego sposobu przewozu tych towarów.
 
Znak B-14
Zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne klas 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy trujące lub gazy żrące klasy 2, lub towary niebezpieczne zagrażające środowisku klasy 9 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.
 
Znak B-15
Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ......m.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
 
Znak B-16
Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ......m.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
 
Znak B-17
Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ......m
Oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
 
Znak B-18
Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad .....t.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.
 
Znak B-19
Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż .....t.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku; w przypadku osi wielokrotnej nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej niż 80% masy podanej na znaku.
 
Znak B-20
"Stop"
Oznacza:
1) zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,
2) obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą.
Zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a w razie jego braku - w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.
Znak B-20 umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony.
 
Znak B-21
Zakaz skręcania w lewo

Oznacza zakaz skrętu w lewo oraz zawracania
 
Znak B-22
Zakaz skręcania w prawo

Znaki B-21 i B-22 obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu; jeśli jednak znajdują się w obrębie skrzyżowania dotyczą tylko najbliższej jezdni, przed którą zostały umieszczone
 
Znak B-23
Zakaz zawracania.

Zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.
 
Znak B-24
Koniec zakazu zawracania.

Oznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem.
 
Znak B-25
Zakaz wyprzedzania.
Zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych.
 

Znak -26Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe.
Zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych kierującemu:
samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
ciągnikiem samochodowym,
pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych - o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.
 
Znak B-27
Koniec zakazu wyprzedzania.
Oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-25
 
Znak B-28
Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe
Oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-26
 
Znak B-29
Zakaz używania sygnałów dźwiękowych
Zabrania używania tych sygnałów, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu.
 
Znak B-30
Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych.
Oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-29.
 
Znak B-31
Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka.
Zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się.
 
Znak B-32
Stój - kontrola celna.
Oznacza obowiązek zatrzymania się. Zamiast napisu "Cło-Zoll" na znaku mogą być umieszczone napisy "Kontrola graniczna", "Rogatka uszkodzona", "Sygnalizacja uszkodzona", "Wjazd na prom", "Kontrola drogowa" lub "Pobór opłat" - odpowiednio do przyczyny zatrzymania.
Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone - przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.
 
Znak B-33
Ograniczenie prędkości
Oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Dopuszczalna prędkość określona na znaku obowiązuje, z zastrzeżeniem do miejsca:
• wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem B-33 lub B-43,
• umieszczenia znaku D-40 (początek strefy zamieszkania),
• umieszczenia znaków oznaczających odpowiednio początek lub koniec obszaru zabudowanego.
 
Znak B-34
Koniec ograniczenia prędkości
Oznacza odwołanie ograniczenia prędkości wprowadzonego znakiem B-33.
 
Znak B-35
Zakaz postoju
Oznacza zakaz postoju pojazdu; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce.
 
Znak B-36
Zakaz zatrzymywania się
Zakaz B- 35 i B-36 dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie,
dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy,
nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.
Zakaz wyrażony znakiem B-36 obowiązuje, do odwołania lub do miejsca umieszczenia znaku B-35.
 
Znak B-37
Zakaz postoju w dni nieparzyste
 
Znak B-38
Zakaz postoju w dni parzyste.
 
Znak B-39
Strefa ograniczonego postoju.
Oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku.
 
Znak B-40
Koniec strefy ograniczonego postoju.
Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.
 
Znak B-41
Zakaz ruchu pieszych
Oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.
 
Znak B-42
Koniec zakazów

Oznacza odwołanie zakazów wyrażonych znakami: B-23, B-25, B-26, B-29 i B-33.
 
Znak B-43
Strefa ograniczonej prędkości
Oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę,
Znak B-43, określający dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 30 km/h, oznacza ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.
 
Znak B-44
Koniec strefy ograniczonej prędkości.
Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama

POLECANE

Nasze recenzje

Ostatnio na forum

Prawne ciekawostki

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Lege Artis

Ekspert wieszjak.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK