| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > Firma za granicą > Jakie dokumenty czeska firma powinna doręczyć, aby wziąć udział w przetargu?

Jakie dokumenty czeska firma powinna doręczyć, aby wziąć udział w przetargu?

Jestem przedstawicielem na terenie Polski czeskiej firmy która zajmuje się systemami ochrony i kontroli radiacyjnej. Posiada wszystkie niezbędne dokumenty do prowadzenia swojej działalności na terenie Czech. Prowadzi również swoja działalność na terenie całej Unii Europejskiej. Zgodnie z norma EU 2006123/EC chciałaby wziąć udział w przetargu na demontaż komory radiacyjnej.

Czy dokumenty rejestracyjne w Czechach są wystarczające czy czeska firma powinna złożyć dodatkowe?

W odpowiedzi na zapytanie przesłane drogą elektroniczną w dniu 12 lutego 2010 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

I. Zgodnie z dyspozycją art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie:

1) warunków udziału w postępowaniu,
2) przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego - zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.

Oznacza to, iż zamawiający może w postępowaniu żądać we wskazanym powyżej zakresie tylko dokumentów wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) zwanego dalej „rozporządzeniem” w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 

Polecamy: Jak założyć firmę za granicą?

W przypadku dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty wymienione w § 1 ust. 1 rozporządzenia oraz wskazane przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.

W przypadku składania dokumentów stwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, wykonawca zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia, w sytuacji gdy ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wykazujących brak podstaw do wykluczenia wymienionych w § 2 rozporządzenia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Fiszer

Starszy Specjalista ds. Projektów HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »