Wybierz branżę i znajdź firmę odpowiadającą Twoim potrzebom.
szukana fraza 
 
 
Strona 1 z 3 

Rejestracja osób niepełnosprawnych prowadzących działalność w PFRON - krok po kroku

Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą, która wcześniej nie była zarejestrowana w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rejestruje się w Wydziale Dofinansowań Rynku Pracy PFRON składając pierwszy wniosek o refundację składek na ubezpieczenia społeczne Wn-U-G. W jaki sposób powinna tego dokonać? Przeczytaj.

 Rejestracja osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, w zakresie refundacji składek, dokonywana jest przez Biuro PFRON.
Rejestracja osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, w zakresie refundacji składek, dokonywana jest przez Biuro PFRON.

Rejestracja osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, w zakresie refundacji składek, dokonywana jest przez Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Aby dokonać rejestracji wnioskodawca jest zobowiązany przekazać wraz z pierwszym wnioskiem Wn -U-G (osobiście lub pocztą):

1. Dane wnioskodawcy zawierające:

  • pełną i skróconą nazwę, o ile posiada, oraz imię i nazwisko wnioskodawcy;
  • numery: PESEL, REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa;
  • adres zamieszkania wnioskodawcy;
  • adres do korespondencji, o ile jest inny niż adres zamieszkania;
  • imię i nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej, o ile posiada, osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem.

2. Kopie aktualnych dokumentów potwierdzających pełną i skróconą nazwę wnioskodawcy, o ile posiada, imię i nazwisko wnioskodawcy oraz numery REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa, to jest:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji;
  • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON;
  • kopię dowodu osobistego;
  • kopię decyzji o nadaniu NIP.

3. Kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem.

4. Upoważnienie osoby przesyłającej dane lub dokumenty, o których mowa w pkt 1-3, do występowania w imieniu wnioskodawcy.

Ponadto w związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr. 53, poz. 311) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr. 121, poz. 810) osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do przesyłania wraz z wnioskiem o refundację składek na ubezpieczenia społeczne (Wn-U-G) jednego z niżej wymienionych formularzy.

Polecamy: Jakie dotacje na prowadzenie żłobka?

Liczba komentarzy:
Zamów darmowy newsletter

Niezbędnik »

Składki ZUS przedsiębiorcówKalkulator amortyzacji
Leasing a kredytWzory umów

Społeczność

ZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM