Znajdujesz się: Moja firma » Jak założyć firmę » Opodatkowanie » Formy opodatkowania działalności gospodarczej

OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI
Formy opodatkowania działalności gospodarczej

Ostatnia aktualizacja: 2011-11-10
Autor: Przemysław Mańko
Źródło: Poradnik Gazety Prawnej

Osoby fizyczne mają potencjalnie do wyboru cztery formy opodatkowania swoich dochodów z działalności gospodarczej: kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, opodatkowanie według skali podatkowej oraz podatek liniowy. Wybór odpowiedniej formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej ma istotne znaczenie zarówno z punktu widzenia poprawności rozliczeń z fiskusem, jak i z perspektywy optymalizacji obciążeń podatkowych.

Na etapie podejmowania działalności gospodarczej oraz przed rozpoczęciem kolejnego roku podatkowego przedsiębiorcy zastanawiają się więc, która z form opodatkowania będzie dla nich najkorzystniejsza. Aby odpowiedzieć na powyższe pytania, należy wziąć pod uwagę wiele różnych czynników, m.in. ograniczenia w wyborze formy opodatkowania, wysokość planowanych przychodów oraz kosztów ich uzyskania, ilość czynności formalno-księgowych związanych z daną formą opodatkowania czy też konsekwencje podatkowe wyboru danej formy. Wybór optymalnej formy opodatkowania jest możliwy dopiero po dogłębnym przeanalizowaniu specyfiki danej firmy, profilu jej działalności, przewidywanych przychodów i kosztów oraz potencjału rozwojowego. Trzeba jednakże pamiętać o tym, że dynamika procesów gospodarczych zawsze niesie ze sobą pewną dozę niepewności. Potwierdzenie tego, czy wybrało się najkorzystniejszą formę opodatkowania, uzyskuje się zwykle dopiero po zakończeniu roku podatkowego.

 

Karta podatkowa

 

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Jej specyfika polega na tym, że wysokość płaconego podatku nie ma nic wspólnego z faktycznie osiąganym dochodem z działalności. W praktyce przeznaczona jest dla niewielkich firm usługowych prowadzonych w formie indywidualnej albo w formie spółki cywilnej osób fizycznych, które usługi świadczą na rzecz osób fizycznych. Do jej zastosowania konieczne jest spełnienie przez podatnika kilku podstawowych warunków.

Jak wybrać kartę podatkową

Ostatnia nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw1 wprowadziła zmiany m.in. w zakresie wyboru formy opodatkowania przez podatników rozpoczynających działalność. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym - Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 106, poz. 662; dalej „u.z.p.d.”) wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, według ustalonego wzoru, na dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności lub może dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.zamknij oknoNastępny artykuł

Co to jest kredyt podatkowy i jak z niego korzystać