Znajdujesz się: Moja firma » Firma w Unii » Zmiana siedziby spółki lub miejsca prowadzenia przez nią działalności w UE

Zmiana siedziby spółki lub miejsca prowadzenia przez nią działalności w UE

Ostatnia aktualizacja: 2011-05-09
Autor: Krzysztof Czerwiński
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy

Swoboda przedsiębiorczości to jedna z najważniejszych zasad w Unii Europejskiej. Jednak w praktyce jej stosowanie jest utrudnione m.in. przez brak przepisów krajowych umożliwiających zmianę miejsca prowadzenia działalności na obszarze UE.

 

Możliwość zmiany siedziby spółki lub miejsca prowadzonej przez nią działalności jest ograniczona i zależy od spełnienia wielu warunków.

 

Swoboda przedsiębiorczości a zmiana miejsca działalności

 

Możliwość zmiany siedziby czy miejsca prowadzenia działalności przez spółkę powinna być nieodłącznym elementem swobody przedsiębiorczości. Okazuje się jednak, że zdaniem Trybunału Sprawiedliwości UE czym innym jest rozpoczęcie działalności w innym państwie członkowskim, a czym innym zaś przeniesienie do innego państwa swojej działalności.

 

WAŻNE!

Ograniczenie swobody przedsiębiorczości obywateli jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego jest co do zasady zakazane (art. 43 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską). Zakaz ten obejmuje również ograniczenia w tworzeniu agencji, oddziałów lub filii przez obywateli danego państwa członkowskiego ustanowionych na terytorium innego państwa członkowskiego.

 

W Traktacie wskazano także, że - z zastrzeżeniem postanowień rozdziału dotyczącego kapitału - swoboda przedsiębiorczości obejmuje podejmowanie i wykonywanie działalności prowadzonej na własny rachunek, jak również zakładanie i zarządzanie przedsiębiorstwami, a zwłaszcza spółkami, na warunkach określonych przez ustawodawstwo państwa przyjmującego dla własnych obywateli.

 

Jak widać, swoboda przedsiębiorczości odnosi się przede wszystkim do zakładania działalności gospodarczej w różnej formie. Swoboda dotyczy zatem samego wejścia na rynek innego państwa członkowskiego. Z tej - wydawałoby się niewielkiej - różnicy wynikają bardzo poważne konsekwencje w sytuacji, w której przedsiębiorca chciałby przenieść cały funkcjonujący biznes do innego państwa członkowskiego, bez łączenia się z inną spółką, zakładania filii, oddziałów itp.

 

Trybunał Sprawiedliwości UE twierdzi, że państwa członkowskie są zobowiązane do umożliwienia prowadzenia działalności przedsiębiorcom pochodzącym z innych państw członkowskich. Dane państwo nie może zatem odmówić przyjęcia podmiotu, który chciałby zmienić miejsce faktycznego wykonywania działalności. Co więcej, nie może traktować tego podmiotu gorzej niż spółki pochodzącej z danego państwa. Wydawałoby się zatem, że Trybunał Sprawiedliwości przychylnie odnosi się do przedsiębiorców chcących zmienić miejsce prowadzenia swojej działalności, jednak często przepisy, czy to ze względów proceduralnych czy też politycznych, interpretowane są na ich niekorzyść.Strona 1

zamknij oknoNastępny artykuł

Jak się pracuje na Malcie