| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Firma w Unii > Jakie zmiany wprowadzono w systemie rozliczania dotacji unijnych

Jakie zmiany wprowadzono w systemie rozliczania dotacji unijnych

1 stycznia 2010 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o finansach publicznych. Wprowadziła ona istotne zmiany w systemie wdrażania Funduszy Europejskich. Dotyczą one przede wszystkim systemu finansowania realizacji programów, ale również systemu instytucjonalnego. Nowe przepisy ustanawiają instytucję Płatnika, którego rolę pełni Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).


Jedną z podstawowych zmian jest wprowadzenie (art. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych) ustawowej definicji „środków europejskich”. Zalicza się do nich:

• środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa,

• niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009,

• środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej.

W nowym systemie rozliczania dotacji środki europejskie są wyłączone z budżetu państwa. Utworzony został budżet środków europejskich, przeznaczony do finansowania programów. Pieniądze z tego budżetu są przekazywane bezpośrednio do beneficjenta w formie płatności (a nie dotacji rozwojowej) wypłacanej przez BGK. Wypłata uruchamiana jest na podstawie zlecenia wystawianego przez instytucję podpisującą z beneficjentem umowę o dofinansowanie. Współfinansowanie krajowe, czyli część dofinansowania projektu pochodząca z budżetu państwa, jest przekazywane beneficjentowi w formie dotacji celowej przez właściwego dysponenta części budżetowej, bezpośrednio albo za pośrednictwem BGK.

W konsekwencji dofinansowanie przekazywane jest w dwóch przelewach przez:

• BGK jako płatność ze środków funduszy unijnych (85%),

• właściwego dysponenta (IP - Instytucje Pośredniczące / IP2 - Instytucje Wdrażające) lub BGK w przypadku otwarcia przez IP/IP2 rachunku w BGK do obsługi współfinansowania krajowego (do 15%).

W związku z opisanym systemem przekazywania dofinansowania wszelkie zwroty dotyczące środków otrzymanych w 2010 r. powinny być dokonywane przez beneficjenta na rachunek, z którego otrzymał środki.

Środki, które beneficjent otrzymuje jako współfinansowanie unijne, nie podlegają zwrotowi z końcem roku budżetowego. Będą one mogły być wydatkowane w kolejnym roku, co powinno zwiększyć płynność finansową realizowanego projektu. Do środków przekazanych jako współfinansowanie krajowe w formie dotacji celowej mają zastosowanie zasady rozliczania właściwe dla dotacji z budżetu państwa, co oznacza, że środki te podlegają zwrotowi do 31 grudnia, jeżeli nie zostaną zgłoszone jako środki niewygasające.

W przypadku gdy zaliczka wypłacona beneficjentowi zawiera zarówno wkład UE, jak i wkład krajowy, beneficjent musi dokładnie wiedzieć, jaka część przekazanego mu dofinansowania podlega obowiązkowi zwrotu w przypadku braku rozliczenia do końca roku budżetowego. Dlatego zapisy umowy o dofinansowanie muszą precyzyjnie wskazywać, jaka część środków przysługujących beneficjentowi stanowi współfinansowanie krajowe i jakie są konsekwencje ich nierozliczenia z końcem roku budżetowego.

Ustawa o finansach publicznych (art. 189 ust. 3) wprowadziła również zapis dyscyplinujący do terminowego składania wniosków o płatność. Zgodnie z tym przepisem:

w przypadku niezłożenia przez beneficjentów wniosku o płatność na kwotę lub w terminie wynikającym z harmonogramu płatności, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, powinny zostać naliczone odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność.

Odsetki te nalicza się od kwoty pozostającej do rozliczenia, tj. stanowiącej co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanego dofinansowania, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to cząstkowych wniosków o płatność. W przypadku rozliczenia we wniosku o płatność ww. kwoty, odsetek nie nalicza się. W przypadku nierozliczenia we wniosku o płatność ww. kwoty, odsetki nalicza się od różnicy pomiędzy kwotą rozliczoną a kwotą, która powinna zostać rozliczona, tj. minimum 70% otrzymanych środków.

Zatem beneficjenci w celu uniknięcia naliczania odsetek powinni pamiętać, by harmonogram płatności był ustalany na realnym poziomie zgodnie z planowanymi działaniami w projekcie. Harmonogram może podlegać aktualizacji we wniosku o płatność lub w innej formie pisemnej, przed przekazaniem kolejnej transzy.

WAŻNE!

W celu uniknięcia naliczania odsetek w związku z niezłożeniem wniosku o płatność na kwotę lub w terminie wynikającym z harmonogramu płatności beneficjenci powinni pamiętać, by harmonogram płatności był ustalany na realnym poziomie zgodnie z planowanymi działaniami w projekcie.

Nowa ustawa wprowadza także zmiany w zakresie 3-letniego wykluczenia z prawa otrzymania środków na realizację projektów w ramach programów operacyjnych. Zgodnie z art. 211 ust. 2 starej ustawy (tj. ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. - Dz.U. Nr 249, poz. 2104), jedynie w przypadku gdy wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem spowodowało jednocześnie niezrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego projektu, beneficjent był wykluczony z prawa otrzymania środków na realizację projektów w ramach programów operacyjnych, a okres wykluczenia rozpoczynał się od dnia, w którym decyzja o zwrocie środków stała się ostateczna, kończył zaś z upływem 3 lat od dnia dokonania zwrotu środków. Zgodnie z art. 207 ust. 4 i 5 nowej ustawy katalog okoliczności powodujących wykluczenie uległ rozszerzeniu. Obejmuje on przypadki, w których:

• beneficjent otrzymał płatność na podstawie przedstawionych jako autentyczne dokumentów podrobionych lub przerobionych lub dokumentów potwierdzających nieprawdę, lub

• na skutek okoliczności leżących po stronie beneficjenta nie zrealizował on pełnego zakresu rzeczowego projektu w przypadku projektów infrastrukturalnych lub nie zrealizował celu projektu, lub

• beneficjent nie zwrócił środków w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o zwrocie, lub

• okoliczności (wykorzystanie środków europejskich niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur obowiązujących przy wydatkowaniu tych środków lub też pobranie ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości) wystąpiły wskutek popełnienia przestępstwa przez beneficjenta, partnera, podmiot upoważniony do dokonywania wydatków, a w przypadku gdy podmioty te nie są osobami fizycznymi - osobę uprawnioną do wykonywania w ramach projektu czynności w imieniu beneficjenta, przy czym fakt popełnienia przestępstwa przez wymienione podmioty został potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądowym.

Pozostałe zmiany w systemie rozliczania dotacji unijnych dotyczą:

• możliwości udzielania ulg w spłacie środków orzeczonych do zwrotu (umorzenie, odroczenie terminu spłaty, rozłożenie na raty) - art. 64,

• zakazu prowadzenia egzekucji administracyjnej w stosunku do środków wypłacanych w ramach płatności i w ramach dotacji jako zaliczka (refundacja jako zwrot środków nie podlega ochronie) - art. 2 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych,

• obowiązku ujęcia przez beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych każdego wydatku kwalifikowanego we wniosku o płatność najpóźniej w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia (art. 190).

• art. 2 pkt 5, art. 64, art. 189 ust. 3, art. 190, art. 207 ust. 4-5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Dz.U. Nr 157, poz. 1240

• art. 2 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2007 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - Dz.U. Nr 157, poz 1241; ost.zm. Dz.U z 2009 r. Nr 219, poz. 1706

Halina Kędziora

doradca podatkowy

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Mikos

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK