| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Firma w Unii > Rozstrzyganie sporów z kontrahentem zagranicznym

Rozstrzyganie sporów z kontrahentem zagranicznym

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na rynku europejskim coraz chętniej korzystają z szybkiego i taniego sposobu rozstrzygania sporów majątkowych powstałych w obrocie międzynarodowym, a w także obrocie krajowym.

Postępowanie przed sądem stale działającym toczy się według jego regulaminu. W przypadku sadu powołanego do rozpoznania danej sprawy, strony sporu muszą ustalić zasady rozstrzygnięcia tegoż sporu.

Powód składa do sądu polubownego wniosek o wszczęcie postępowania wraz z odpisami i uiszcza należne opłaty. Postępowanie toczy się w języku uzgodnionym przez strony. W razie braku takiego ustalenia sąd i strony wiąże język, w jakim została podpisana umowa. Pozwany udziela z reguły odpowiedzi na pozew, ale brak odpowiedzi na pozew nie wstrzymuje rozpatrzenia sprawy. Sąd polubowny po przeprowadzeniu rozprawy wydaje wyrok, który jest wiążący dla stron. Co do zasady stronie nie przysługuje prawo wniesienia odwołania od wyroku. Wyrok sądu polubownego jest ostateczny.

Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed takim sądem po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez tenże sąd ich wykonalności.

O uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed tym sądem zawartej sąd powszechny orzeka na wniosek strony. Do wniosku strona jest obowiązana załączyć oryginał lub poświadczony przez sąd polubowny odpis jego wyroku lub ugody przed nim zawartej, jak również oryginał zapisu na sąd polubowny lub urzędowo poświadczony jego odpis.

Jeżeli kontrahent zagraniczny zgodzi się na sąd polubowny orzekający według prawa polskiego, to wyrok lub ugoda zawarta przed takim sądem - bez względu na to, w jakim państwie zostaną wydane czy zawarte, podlegają uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności na zasadach określonych w k.p.c.

Wyrok sądu polubownego wydany w Polsce może zostać uchylony przez sąd wyłącznie w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia skargi o jego uchylenie.

Strona może w drodze skargi żądać uchylenia wyroku sądu polubownego, jeżeli:

1) brak było zapisu na sąd polubowny, zapis na sąd polubowny jest nieważny, bezskuteczny albo utracił moc według prawa dla niego właściwego,

2) strona nie była należycie zawiadomiona o wyznaczeniu arbitra, o postępowaniu przed sądem polubownym lub w inny sposób była pozbawiona możności obrony swoich praw przed sądem polubownym,

3) wyrok sądu polubownego dotyczy sporu nieobjętego zapisem na sąd polubowny lub wykracza poza zakres takiego zapisu,

4) nie zachowano wymagań co do składu sądu polubownego lub podstawowych zasad postępowania przed tym sądem, wynikających z ustawy lub określonych przez strony,

5) wyrok uzyskano za pomocą przestępstwa albo podstawą wydania wyroku był dokument podrobiony lub przerobiony,

6) w tej samej sprawie między tymi samymi stronami zapadł prawomocny wyrok sądu.

Uchylenie wyroku sądu polubownego następuje także wtedy, gdy sąd stwierdził, że według ustawy spór nie może być rozstrzygnięty przez sąd polubowny bądź wyrok sądu polubownego jest sprzeczny z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).

Skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego wnosi się w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia wyroku lub jeżeli strona wniosła o uzupełnienie, sprostowanie bądź wykładnię wyroku - w ciągu trzech miesięcy od dnia doręczenia przez sąd polubowny orzeczenia rozstrzygającego o tym wniosku.

Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych z 10 czerwca 1958 r.

Konwencja odnosi się do uznawania i wykonywania orzeczeń arbitrażowych, które

wskutek sporów między osobami fizycznymi lub prawnymi zostały wydane na obszarze państwa innego niż to, w którym żąda się uznania i wykonania tych orzeczeń.

Każde z umawiających się państw uzna umowę pisemną, którą strony zobowiązują się poddać arbitrażowi wszystkie lub pewne spory, powstałe lub mogące powstać między nimi z określonego stosunku prawnego, zarówno umownego jak i pozaumownego w sprawie, która może być rozstrzyganą w drodze arbitrażu.

Każde z umawiających się Państw uzna orzeczenie arbitrażowe za wiążące i wykona je zgodnie z regułami procedury obowiązującej na obszarze, na którym dochodzi się praw z orzeczenia.

W projekcie nowego prawa prywatnego międzynarodowego uregulowano zagadnienia dotyczące międzynarodowego arbitrażu oraz właściwości prawa dla zapisu na sąd polubowny. Po wejściu w życie zmiany (prawdopodobnie od 17 grudnia 2009 r.), strony zapisu na międzynarodowy sąd polubowny będą mogły wybrać systemu prawny, w przeciwnym razie zapis będzie podlegał prawu państwa, na którego obszarze znajduje się miejsce arbitrażu wybranego przez strony. Jednak brak takich uzgodnień między stronami będzie skutkował zastosowaniem do umowy o arbitraż prawa właściwego dla stosunku prawnego, którego spór dotyczy.

W kwestii określenia prawa właściwego dla zobowiązań umownych, projekt odsyła do rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań umownych (tzw. Rzym I) oraz rozporządzenia Unii Europejskiej, określającego prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych (tzw. Rzym II).

Podstawa prawna:

● ustawa z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.),

● konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych sporządzona w Nowym Jorku 10 czerwca 1958 r. (Dz.U. z 1962 r. Nr 9, poz. 41),

● konwencja europejska o międzynarodowym arbitrażu handlowym sporządzona w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r. (Dz.U. z 1964 r. Nr 40, poz. 270).

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Personel i Zarządzanie390.15 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK