| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Działalność gospodarcza > Protest w zamówieniach publicznych

Protest w zamówieniach publicznych

W czasach kryzysu wielu przedsiębiorców pokłada nadzieję w sektorze publicznym, który słynie z korzystnych warunków płatności i solidności. Zwiększone zainteresowanie zamówieniami publicznymi sprawia, że szczególnego znaczenia nabiera skuteczne zaskarżanie niekorzystnych decyzji urzędu.

 

Protest jest podstawowym instrumentem pozwalającym na zwalczanie wadliwych decyzji zamawiającego w zamówieniach publicznych. Można go wnieść wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o konkursie, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, regulaminu konkursu, czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu lub konkursie oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy (art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.; dalej „p.z.p.”). Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

ZAPAMIĘTAJ

Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.1 - w terminie 7 dni.

Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.,

14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.

Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie innym niż przetarg nieograniczony, protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie:

7 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.,

10 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.

Termin na wniesienie protestu, liczony jest od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia (z zastrzeżeniem art. 180 ust. 3 i 4 p.z.p.). Nie liczy się więc zwykle moment faktycznego powzięcia wiadomości o np. odrzuceniu oferty, lecz chwila, w której wykonawca mógł się o tym fakcie dowiedzieć, np. chwila przysłania faksu bez względu na fakt, czy pracownik wykonawcy zapoznał się z jego treścią (zob. wyrok Zespołu Arbitrów z 2 października 2007 r. sygn. akt UZP/ZO/0-1177/07, niepublikowany).

W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. Nie wystarczy zatem podanie tylko domniemanych nieprawidłowości bez określonych żądań. Taki protest byłby nie tylko nieprawidłowy, ale również narażałby się na odrzucenie przez zamawiającego.

PRZYKŁAD

Gmina W. ogłosiła przetarg nieograniczony na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Jedynym kryterium oceny ofert zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia była cena. Firma, która zaoferowała najniższe koszty prac, została jednak odrzucona z powodu nieprawidłowej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W ustawowym terminie oferent złożył protest, który nie zawierał jednak żądań, a tylko wskazywał na nieprawidłowości w postępowaniu przetargowym. Taki protest może zostać odrzucony jako dokument, który nie zawiera wszystkich niezbędnych ustawowych elementów. Późniejsze odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (dalej KIO) również może zakończyć się dla wykonawcy fiaskiem.

Na treść protestu składa się określenie czynności, która zdaniem protestującego została bezprawnie dokonana lub zaniechana, żądanie (np. unieważnienie czynności dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej), zwięzłego przytoczenia zarzutów (np. bezprawnego wyboru oferty najkorzystniejszej, bezprawnego zaniechania wykluczenia wykonawcy z postępowania, bezprawnego zaniechania unieważnienia postępowania, bezprawnego dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób wskazujący na jednego wykonawcę, bezprawne nieprzekazanie modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia) oraz okoliczności faktyczne i prawne, uzasadniające wniesienie protestu. Protest powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do tego rodzaju czynności na podstawie dokumentu rejestrowego lub odpowiedniego pełnomocnictwa. W przeciwnym razie zostanie on odrzucony na podstawie art. 180 ust. 7 p.z.p. Ten sam skutek (obowiązek odrzucenia protestu) powoduje wniesienie protestu po terminie lub po zawarciu umowy o zamówienie publiczne.

Forma protestu powinna odpowiadać postanowieniom art. 27 ust. 1-3 p.z.p. Przepisy zrezygnowały z obowiązkowej formy pisemnej protestu, pozostawiając rozstrzygnięcie tej kwestii zamawiającemu. Oznacza to, że protest powinien być przekazany zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, iż zawsze dopuszczalna jest droga pisemna. Należy uznać, iż jeżeli zamawiający wbrew przepisom ustawy nie określi w jakiej formie należy składać protesty, dopuszczalna jest każda forma. Tylko na żądanie protestującego, zamawiający powinien niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania protestu. W tym miejscu należy zwrócić szczególną uwagę zamawiającym, iż wybrany sposób wnoszenia protestów do zamawiającego nie może ograniczać konkurencji (art. 27 ust. 3 p.z.p.). Oczywiście wniesienie protestu w formie pisemnej jest najbardziej zalecane ze względów dowodowych. Jest to szczególnie istotne wtedy, gdy spodziewamy się, że postępowanie protestacyjne może nie przynieść pożądanych efektów.

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK