http://mojafirma.infor.pl/praca-ubezpieczenia/677363,Wspolczynnik-ekwiwalentu-pienieznego-za-urlop-w-2014-r.html

Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego za urlop w 2014 r.


Ostatnia aktualizacja: 2013-12-12
Autor: Redakcja

Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego za urlop pracownika określa się corocznie i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego. Jaka będzie wysokość tego współczynnika w 2014 r.?

Pracownikowi, który nie wykorzystał w całości bądź w części przysługującego mu urlopu z powodu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy przysługuje ekwiwalent pieniężny. Jest on obliczany jak wynagrodzenie urlopowe przy uwzględnieniu składników zmiennych, czyli przede wszystkim liczbę niedziel, świąt i dni wolnych od pracy w danym roku kalendarzowym. Co ważne nie można czynić zarzutu nadużycia prawa pracownikowi żądającemu ekwiwalentu za zaległy urlop wypoczynkowy, jeżeli nie miał możliwości skorzystania z urlopu udzielonego mu przez pracodawcę w terminie określonym przepisami kodeksu pracy (wyr. SN, II PK 313/07).

Zadaj pytanie na naszym FORUM: Kadry i ZUS

Jak obliczany jest współczynnik ekwiwalentu

Współczynnik ekwiwalentu za urlop ustalany jest w każdym roku kalendarzowym na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej o szczegółowych zasadach udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Współczynnik ten ustalany jest w następujący sposób:

1. odejmuje się od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,

2. otrzymany wynik dzieli się przez 12.

Ważnym zastrzeżeniem jest zatrudnienie pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy, wówczas bowiem wartość współczynnika ekwiwalentu ulega obniżeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.

W 2014 r. będzie:

- 365 dni kalendarzowych,

- 52 niedziele,

- 11 dni świątecznych licząc z dniami świątecznymi wypadającymi w sobotę,

- 52 dni wolne wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Wysokość współczynnika ekwiwalentu w 2014 r. dla osób zatrudnionych na pełnym etacie wynosi 20,83. Co oznacza, że:

dla 1/2 etatu  10,42

dla 3/4 etatu  15,62

dla 1/4 etatu   5,21

dla 1/3 etatu   6,94

Zobacz również: Ustalenie płatnika zasiłków w 2014 r.

zamknij oknoNastępny artykuł

Czy warto odbywać praktyki?