http://mojafirma.infor.pl/dzialalnosc-gospodarcza/216679,Fakturowanie-2014-nowe-terminy-wystawiania-faktur.html

Fakturowanie 2014 - nowe terminy wystawiania faktur


Ostatnia aktualizacja: 2013-09-06
Autor: Angelika Borowska
Źródło: wfirma.pl

Wraz z początkiem roku 2014 wszelkie regulacje dotyczące wystawiania faktur zostaną umieszczone bezpośrednio w ustawie o VAT, w związku z czym przestanie obowiązywać Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Przepisy dotyczące fakturowania będą znajdowały się w art. 106a - 106q ustawy. Generalnie w zakresie elementów jakie powinna posiadać faktury, nic się nie zmieni. Modyfikacji ulegną między innymi terminy wystawiania faktur.

Fakturowanie 2014

Kwestie związane z terminami wystawiania faktur w 2014 roku zostały określone w nowo dodanym  art.106i ustawy o VAT. Według ogólnej zasady podatnik będzie zobligowany do sporządzenia faktury nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Natomiast aktualnie, przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury w ciągu 7 dni od dnia dostawy towaru lub wykonania usługi.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Faktury zaliczkowe

Do końca roku 2013 podatnicy mają obowiązek sporządzenia ich w terminie 7 dni od dnia, w którym zaliczkę otrzymano. Od stycznia 2014 roku przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT, którzy przed wykonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymają całość lub część zapłaty, co do zasady, będą musieli wystawić fakturę nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

Faktur zaliczkowych nie wystawia się dla transakcji dotyczących wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz czynności określonych w art. 19 ust. 5 pkt 4 (np. dostawa energii elektrycznej, świadczenie usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, świadczenie usług stałej obsługi prawnej i biurowej itd.).

Zobacz: Jak korzystnie opodatkować spółki osobowe?

Usługi budowlane i budowlano-montażowe

Od powyższej reguły istnieje szereg odstępstw jak chociażby usługi budowlane i budowlano-montażowe. Jak reguluje art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy w przypadku ich świadczenia obowiązek wystawienia faktury powstaje nie później niż 30 dnia od dnia wykonania usług.

Dostawa książek drukowanych

Nie później niż 60 dnia od dnia wydania towarów należy sporządzić fakturę dla dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1).

Jednak gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę wystawia się nie później niż 120 dnia od pierwszego dnia wydania towarów (art. 106i ust. 3 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy).

 Zobacz: Nota korygująca może skorygować dane nabywcy

Drukowanie książek

Zgodnie z art. 106i ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, podatnik dokonujący czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług, jest zobligowany do wystawienia faktury nie później niż 90 dnia od dnia wykonania czynności.

Niezwrócenie opakowania przez nabywcę

Kwestie związane z terminem wystawienia faktury w sytuacji gdy nabywca nie zwrócił opakowania, zostały ujęte w art. 106i ust. 5 ustawy. Należy sporządzić ją nie później niż:

●      7 dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania;

●      60 dnia od dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania.

Zobacz: Koszty pomocy prawnej mogą obniżyć podatek

Faktury wystawiane na żądanie nabywcy

Zgodnie z nowo dodanym art. 106b ust. 3 na żądanie nabywcy podatnik ma obowiązek wystawienia faktury, która dokumentuje:

●      sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 (np. dostawa energii elektrycznej, świadczenie usług telekomunikacyjnych itp.)

●      sprzedaż zwolnioną, z pewnymi wyjątkami (np. rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne)

 - jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

W sytuacji gdy żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, co do zasady należy sporządzić ją nie później niż 15 dnia miesiąca następującego, po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru, wykonano usługę, lub otrzymano zaliczkę (art. 106i ust. 6 pkt 1).

Natomiast gdy żądanie wystawienia faktury zostanie zgłoszone po miesiącu, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, fakturę należy sporządzić nie później niż 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania.

Zobacz: Czy wszystkie zakupy należy ujmować w ewidencji VAT?

 

Wcześniejsze wystawianie faktur

Jak wynika z art. 106i ust. 7 ustawy o VAT podatnik może wystawić fakturę nie wcześniej niż 30 dnia przed:

●      dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi,

●      otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Powyższa możliwość nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostaw towarów i świadczenia usług, jeżeli zawierają informację jakiego okresu dotyczą i dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z nowo dodanymi art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4 (m.in. dostawa energii elektrycznej, świadczenie usług najmu, dzierżawy, usługi, dla których w związku z ich świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi itd.).

Powyższe zmiany są już pewne i zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku, co wynika z ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

 Zobacz: Już niedługo deregulacja zawodu księgowego

 

zamknij oknoNastępny artykuł

Zawieszenie prowadzenia spółki cywilnej