http://mojafirma.infor.pl/raport-dnia/211014,Wlasciwosc-urzedu-skarbowego-w-sprawach-zwiazanych-z-VAT.html

Właściwość urzędu skarbowego w sprawach związanych z VAT


Ostatnia aktualizacja: 2009-07-23
Autor: Aneta Szwęch
Źródło: Biuletyn VAT

Podatnik VAT rozlicza się w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce wykonywania czynności, gdy prowadzi działalność jako osoba fizyczna czy spółka. Taka jest podstawowa zasada ustalania właściwości urzędu skarbowego dla rozliczeń VAT.


Inne są zasady ustalania właściwości urzędu, gdy podatnik prowadzi działalność w kilku miejscach, dla których właściwe są różne urzędy, lub gdy ze względu na rozmiar działalności powinien się rozliczać w dużym urzędzie. Te szczególne przypadki omówimy w niniejszym opracowaniu. Zostaną również przedstawione sytuacje związane ze zmianą właściwości miejscowej urzędu skarbowego. Omówimy, jak należy rozliczać VAT w czasie zmiany urzędu skarbowego w trakcie roku czy miesiąca.

Zmiana miejsca zamieszkania podatnika, który prowadzi działalność jako osoba fizyczna, nie wpływa na właściwość urzędu skarbowego w rozliczeniach VAT, jeżeli miejsce wykonywania czynności opodatkowanych nie uległo zmianie i jest to jedyne miejsce wykonywania działalności.

PRZYKŁAD

Andrzej Malinowski jest czynnym podatnikiem VAT. Prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Dotychczas mieszkał i prowadził działalność gospodarczą na terenie Ciechanowa. Obecnie przeprowadził się na teren działania innego urzędu skarbowego, choć nadal prowadzi działalność na terenie Ciechanowa. W którym urzędzie skarbowym powinien składać deklaracje VAT?

Jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona przez Andrzeja Malinowskiego w Ciechanowie i jest to jednocześnie jedyne miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT (miejsce prowadzenia działalności gospodarczej), to urzędem skarbowym, w którym należy składać deklaracje VAT, jest urząd w Ciechanowie. Zmiana miejsca zamieszkania podatnika (osoby fizycznej) nie wpływa na właściwość urzędu skarbowego w rozliczeniach VAT, jeżeli miejsce wykonywania czynności opodatkowanych nie uległo zmianie.

W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą właściwość urzędu skarbowego w zakresie rozliczenia VAT może ulec zmianie dopiero wówczas, gdy działalność gospodarcza wykonywana jest na terenie objętym zakresem działania co najmniej dwóch urzędów skarbowych, a podatnik zmienił miejsce zamieszkania.

PRZYKŁAD

Andrzej Malinowski jest czynnym podatnikiem VAT. Prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Dotychczas mieszkał i prowadził działalność gospodarczą na terenie Ciechanowa. Obecnie przeprowadził się do Warszawy, na teren działania urzędu skarbowego Warszawa-Mokotów. Działalność gospodarczą prowadzi na terenie Ciechanowa oraz na terenie Warszawy. W którym urzędzie skarbowym powinien składać deklaracje VAT?

W tym przypadku właściwość urzędu skarbowego wyznacza miejsce zamieszkania podatnika. Oznacza to, że właściwy do rozliczeń VAT będzie Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów, co wynika z art. 3 ust. 2 ustawy o VAT. Jeśli bowiem czynności podlegające opodatkowaniu VAT są wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustala się dla:

• osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - ze względu na adres siedziby,

osób fizycznych - ze względu na miejsce zamieszkania.

Potwierdził to również Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście w postanowieniu z 9 maja 2006 r., nr VIII/443-763/120/06. Pismo dotyczyło określenia właściwości urzędu skarbowego dla VAT w przypadku wykonywania przez podatnika sezonowej działalności gospodarczej w zakresie wynajmu pokoi gościnnych w mieście innym niż miasto zamieszkania. Czynności te podatnik wykonywał przez cztery miesiące w roku podatkowym, natomiast przez pozostałą część roku przebywał w swoim miejscu zamieszkania, ale w nim również wykonywał czynności związane z prowadzoną działalnością (przechowywał dokumenty, odbierał telefony i pocztę elektroniczną od biur turystycznych zainteresowanych ofertą wczasową, przygotowywał foldery na targi turystyczne oraz dokonywał rezerwacji wczasów dla zainteresowanych osób).

W odpowiedzi na pytanie podatnika dotyczące właściwości urzędu skarbowego w zakresie rozliczania VAT organ podatkowy stwierdził, że (...) nie jest celowym przenoszenie się na 4 miesiące każdego roku do Urzędu Skarbowego w mieście Z, tj. urzędu, w którego właściwości jest wynajem pokoi w mieście Z, a następnie w pozostałe miesiące roku rozliczanie się w zakresie podatku VAT w urzędzie skarbowym zgodnym z adresem zamieszkania Podatnika. Pomimo sezonowej działalności, która odbywa się w innej miejscowości siedziba firmy Podatnika pozostaje w dalszym ciągu w miejscu zamieszkania i tutaj również mogą odbywać się czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przeniesienie do innego urzędu skarbowego mogłoby nastąpić jedynie w przypadku, gdyby Podatnik zupełnie zrezygnował z wykonywania działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania.

Jeżeli w trakcie roku lub określonego w odrębnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który był właściwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego (art. 18 § 1 Ordynacji podatkowej). Z wymienionego przepisu wynikałoby, że deklarację VAT za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana właściwości urzędu skarbowego, należy złożyć w urzędzie, który byłby właściwy w pierwszym dniu tego miesiąca, czyli w „starym” urzędzie skarbowym, w którym podatnik dotychczas składał deklaracje VAT. Z przepisów wykonawczych wynika jednak inaczej.

Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach rozliczeń VAT za dany okres rozliczeniowy dla podatników, którzy w trakcie okresu rozliczeniowego zmienili miejsce wykonywania czynności, miejsce zamieszkania lub adres siedziby, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy - jest organ podatkowy właściwy dla podatnika z tytułu rozliczeń VAT w ostatnim dniu tego okresu. Oznacza to, że deklarację VAT za okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał), w trakcie którego nastąpiła zmiana właściwości urzędu skarbowego, podatnik zobowiązany jest złożyć już do „nowego” urzędu skarbowego.

PRZYKŁAD

Anna Nowak prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i jest czynnym podatnikiem VAT. W połowie maja br. zmieniła swoje miejsce zamieszkania oraz miejsce prowadzenia działalności (wykonywania czynności opodatkowanych VAT). Dotychczas rozliczała się w urzędzie skarbowym w Toruniu, natomiast od połowy maja br. urzędem właściwym dla niej z tytułu rozliczeń VAT jest urząd skarbowy w Piasecznie. O zmianie powiadomiła urząd skarbowy w Piasecznie, składając w tym celu zgłoszenia aktualizacyjne VAT-R i NIP-1.

Podatniczka powinna złożyć deklarację VAT za maj br. już w „nowym” urzędzie skarbowym, czyli w Piasecznie. Jest to bowiem urząd właściwy dla niej z tytułu rozliczeń VAT w ostatnim dniu maja br., tj. okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiła zmiana.

Jeżeli natomiast zgodnie z odrębnymi przepisami podatnik VAT jest obowiązany do ujawnienia adresu siedziby w odpowiednim rejestrze, to składa on deklarację VAT do „nowego” urzędu skarbowego dopiero wówczas, gdy nowy adres siedziby został ujawniony w tym rejestrze do końca okresu rozliczeniowego, którego deklaracja dotyczy (§ 13 ust. 2 wymienionego rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych).

PRZYKŁAD

W kwietniu 2009 r. zgromadzenie wspólników ALFA Sp. z o.o. podjęło uchwałę o zmianie umowy spółki w zakresie dotyczącym siedziby. Firma przeniosła swoją siedzibę z Poznania do Konina. Zarząd spółki zgłosił zmianę siedziby do KRS. Sąd rejonowy w dniu 4 czerwca 2009 r. wydał postanowienie w sprawie rejestracji zmiany siedziby i adresu przedsiębiorcy w KRS.

Ponieważ nowy adres siedziby ALFA Sp. z o.o. został ujawniony w KRS w czerwcu 2009 r., więc deklaracje VAT należy złożyć:

• za kwiecień i maj 2009 r. - w urzędzie skarbowym w Poznaniu,

• za czerwiec 2009 r. - w urzędzie skarbowym w Koninie.

W tym przypadku o wystąpieniu obowiązku złożenia deklaracji VAT do nowego, właściwego miejscowo urzędu skarbowego decyduje data ujawnienia w KRS informacji o zmianie adresu siedziby firmy. Natomiast bez wpływu na ten obowiązek pozostaje data podjęcia uchwały o zmianie umowy spółki w zakresie dotyczącym siedziby, a także data faktycznej „przeprowadzki” do nowego miejsca.

Właściwość urzędu skarbowego może ulec zmianie nie tylko w przypadku zmiany siedziby firmy (siedzibą jest miejscowość), ale także w przypadku zmiany adresu tej siedziby. Zmiana adresu siedziby podmiotu gospodarczego będzie wpływała na właściwość urzędu skarbowego w zakresie rozliczeń z tytułu VAT szczególnie w większych miastach, na terenie których z reguły funkcjonuje więcej niż jeden urząd skarbowy. W przypadku zmiany samego adresu siedziby spółki (bez zmiany siedziby) o obowiązku złożenia deklaracji VAT do nowego urzędu skarbowego także decyduje data ujawnienia nowego adresu siedziby firmy we właściwym rejestrze.

PRZYKŁAD

BETA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postanowiła zmienić adres siedziby firmy, bez zmiany siedziby spółki. Dotychczas firma prowadziła działalność na terenie działania urzędu skarbowego Warszawa-Bielany, natomiast w związku ze zmianą adresu siedziby będzie wykonywała działalność na terenie działania urzędu skarbowego Warszawa-Ursynów. Mimo że firma nie zmieniła siedziby (siedzibą jest ciągle Warszawa), jednak zmieniła jej adres. W dniu 14 maja 2009 r. sąd rejonowy wydał postanowienie w sprawie rejestracji zmiany adresu siedziby przedsiębiorcy w KRS. W związku z tym deklarację VAT za maj 2009 r. firma będzie zobowiązana złożyć już w „nowym” w urzędzie skarbowym Warszawa-Ursynów.

W przypadku niektórych kategorii podatników VAT przepisy podatkowe określają w sposób odmienny terytorialny zasięg działania określonego urzędu skarbowego.

Do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego trafiają przede wszystkim „duzi” podatnicy, którzy osiągają wysokie obroty ze sprzedaży. Wynika to z art. 5 ust. 9b ustawy z 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych. Obowiązek zmiany urzędu skarbowego ze „zwykłego” na „duży” dotyczy m.in. osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które:

• w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co najmniej 5 mln euro według kursu średniego ogłaszanego przez NBP na koniec roku podatkowego albo

• jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw, albo

• są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu przepisów prawa dewizowego lub nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, albo

• jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów.

Uzyskanie przychodu w kwocie powodującej przekroczenie limitu o równowartości 5 mln euro stwierdza się na podstawie danych wynikających z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za dany rok podatkowy. Osiągnięcie przez podatnika w roku podatkowym przychodów netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług w kwocie przekraczającej równowartość 5 mln euro (wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia roku podatkowego) nie oznacza jednak natychmiastowej zmiany właściwości urzędu skarbowego. Zmiana właściwości urzędu skarbowego - ze „zwykłego” na „duży”, specjalizujący się w obsłudze dużych podatników - następuje z dniem 1 stycznia drugiego roku następującego po roku, w którym doszło do przekroczenia limitu przychodów w kwocie 5 mln euro. O tej zmianie podatnik ma obowiązek powiadomić dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie to (według wzoru ustalonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z 23 września 2003 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zmianie właściwości naczelnika urzędu skarbowego - Dz.U. Nr 175, poz. 1698) należy złożyć w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok, od którego nastąpi ta zmiana.

PRZYKŁAD

W 2008 r. ALFA Sp. z o.o. osiągnęła przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług w kwocie przekraczającej 5 mln euro według kursu średniego euro z 31 grudnia 2008 r. (tabela nr 254/A/NBP/2008; 1 EUR = 4,1724 zł).

Dotychczas przedsiębiorca rozliczał VAT w urzędzie skarbowym w Płocku. W związku z przekroczeniem w 2008 r. limitu wymienionych przychodów o równowartości 5 mln euro z dniem 1 stycznia 2010 r. nastąpi u niego zmiana właściwości urzędu skarbowego. Zgodnie z poz. 9 wykazu według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb właściwy dla podatnika będzie Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu.

O zmianie tej podatnik powinien zawiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku w terminie do 15 października 2009 r.

• art. 5 ust. 9b, art. 5a ustawy z 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych - j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538

• art. 18 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 57, poz. 466

• art. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11

• § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych - Dz.U. Nr 209, poz. 2027; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 8, poz. 48

• § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych - Dz.U. Nr 165, poz. 1371; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1860

Aneta Szwęch

konsultant podatkowy

zamknij oknoNastępny artykuł

Kontrola ZUS w firmie